ARCHIWUM

2022

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 05-12-2022 r.

Zespół ds. EKEP PZŁ - organizuje w dniu 9 grudnia w godz. 18:00 - 20:00 szkolenie dla kół łowieckich, które wprowadziły w ostatnim czasie system PZŁ EKEP (elektroniczna książka ewidencji polowań). Zainteresowanych prosimy
o mailowe zgłoszenia na adres: szkoleniaekep@pzlow.pl.
Link testowy do szkolenia zdalnego celem sprawdzenia poprawności łącza zostanie wysłany do zainteresowanych w dniu 8 grudnia o godz. 20:30 i będzie czynny do 21:30. W tym czasie prosimy o testowe zalogowanie się do platformy.

Link szkoleniowy uruchomiony będzie 9 grudnia od 17:30.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zdalnego na platformie: Teams.


Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 19-11-2022 r.

Ocena prawidłowości odstrzału saren - rogaczy odbędzie się w dniu 30.11.2022 r. (od godz. 12:00 do godz. 14:00),
w domku myśliwskim Koła w Nowejwsi Chełmińskiej.

Jednocześnie prosimy Koleżanki i Kolegów o zabranie ze sobą aktualnie posiadanych odstrzałów, które należy zdać.
W związku z wdrażaniem systemu PZŁ EKEP (elektroniczna książka ewidencji polowań), zostaną wydane nowe upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Ogłoszenie.
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 28-10-2022 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu przesyła do wiadomości odnośnik do komunikatu Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego odnośnie zmian w Prawie łowieckim.

https://www.pzlow.pl/istotne-zmiany-w-prawie-lowieckim-czesc-druga-komunikatu

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, w nawiązaniu do informacji z dnia 25 października 2022 r. o istotnych zmianach w Prawie łowieckim informuje, że zmiany te wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2022 r. Wynika to z art. 9 w związku z art. 81 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185).  

Piknik charytatywny. 
Sebastian Backer, 27-10-2022 r.

W dniu 22 października 2022 r. odbył się piknik charytatywny na rzecz naszego Kolegi po strzelbie Rafała Wydry
z sąsiedniego koła łowieckiego „Wojski”, który zachorował na białaczkę. Piknik zorganizowało miasto Grudziądz
w Centrum Edukacji Ekologicznej
a akcję prowadził Kolega Mateusz Cieślakiewicz - leśniczy Lasów Komunalnych Grudziądza.

Koło nasze przyłączyło się do akcji i w pikniku uczestniczyli Koledzy: Zdzisław Prowancki, Marcin Sentkowski, Krystian Sentkowski, Tomasz Sentkowski, Andrzej Wysocki oraz Sebastian Becker.

Na pikniku licytowano wystawione przez darczyńców przedmioty, z których cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie naszego Kolegi.
Kol. Zdzisław Prowancki wylicytował piękny obraz przedstawiający byka daniela.

Zachęcamy do wsparcia finansowego i zarejestrowania się jako dawca szpiku - może znajdzie się "genetyczny bliźniak" dla Rafała.

Ogłoszenie. 
ZO PZŁ w Toruniu, 04-10-2022 r.

W dniu 29 października 2022 r., podobnie jak w roku poprzednim, organizowana jest biesiada myśliwska przy zamku w Golubiu - Dobrzyniu. Rozpoczęcie biesiady godzina 15:00Udział w biesiadzie jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy zo.torun@pzlow.pl do dnia 20.10.2022 r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Darz Bór !

Ogłoszenie. 
ZO PZŁ w Toruniu, 03-10-2022 r.

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.
Wysokość składki:

normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł);

ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43 zł);

ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ: 115 zł plus ubezpieczenie (43 zł).

Plan polowań 2022 / 2023 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 22-09-2022 r.

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 18-08-2022 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 roku zostało podpisane porozumienie zmieniające zasady selekcji osobniczej jeleni i danieli byków. Zmiany nastąpiły wyłącznie w odniesieniu do byków jeleni, gdzie dotychczasowy zapis "Do dziesiątaka nieregularnego włącznie nie licząc nadoczniaków" został zastąpiony zapisem "wszystkie formy niekoronne".
Dotychczasowe zapisy budziły wątpliwości interpretacyjne wśród selekcjonerów i prowadziły do błędnego odczytywania intencji twórców poprzedniego porozumienia z dnia 3 sierpnia 2020 roku.

Wobec powyższego Zarząd Okręgowy PZŁ wystąpił z inicjatywą uproszczenia zapisów porozumienia, bez szkody dla selekcji osobniczej jeleni oraz kształtowania populacji atrakcyjnej trofealnie. Dyrektor RDLP w Toruniu odniósł się pozytywnie do proponowanych zmian.

Tekst "Porozumienia".

Ogłoszenie. 
ZO PZŁ w Toruniu, 02-08-2022 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu organizuje lekcje gry na rogu myśliwskim, na które zaprasza wszystkich myśliwych wraz z członkami rodzin, dzieci, kandydatów na myśliwych, sympatyków oraz wszystkich chętnych nie związanych
z łowiectwem.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 27.08.2022 r. o godz. 10:00 na świetlicy strzelnicy myśliwskiej
im. Andrzeja Przewoskiego w Toruniu przy ul. Poznańskiej 347.

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu, w soboty lub niedziele po 2 godziny i poprowadzi je kol. Tomasz Michewicz. Zapraszamy do zapisywania się, wyłącznie w formie elektronicznej na adres: zo.torun@pzlow.pl

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 01-04-2022 r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie zawiadamia, że dnia 23 kwietnia 2022 roku o godz. 09:00, w świetlicy Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowejwsi Chełmińskiej, odbędzie się Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Koła.

Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie zawiadamia, że dnia 11 czerwca 2022 roku o godz. 09:00, na strzelnicy myśliwskiej im. A. Przewoskiego przy ul. Poznańskiej 347 w Toruniu odbędzie się:

 1. szkolenie z Regulaminu polowań i zasad bezpieczeństwa,
 2. przegląd broni,
 3. strzelanie śrutem:
  • oś myśliwska - 10 rzutków,
  • krąg myśliwski - 10 rzutków,
  • przeloty - 5 rzutków,
  • zając w przebiegu - 5 przebiegów,
  • dzik w przebiegu - 3 przebiegi (strzelanie kulą z broni o lufach gwintowanych lub gładkich),
  • makieta rogacza / lisa - 3 strzały (strzelanie kulą z broni o lufach gwintowanych lub gładkich).
 4. przestrzeliwanie broni.
Uczestnicy otrzymają po paczce śrutu nr 7 i 9. W pozostałą amunicję należy zabezpieczyć się we własnym zakresie.

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 31-03-2022 r.

Zarząd KŁ "Orzeł" w Chełmnie na posiedzeniu w dn. 14.03.2022 r. przyjął Kol. Dariusza Piastowskiego (grupa V)
w poczet członków Koła, jako koła macierzystego. Gratulujemy!

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 15-02-2022 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, iż w dniach 5-6 marca 2022 r. odbędzie się tzw. szkolenie weterynaryjne dla myśliwych, z zakresu wiedzy wymaganej od osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych. Zgodnie z rozporządzeniem posiadanie przez myśliwych zaświadczenia o przeprowadzonym szkoleniu jest obligatoryjne. W 2020 roku utraciły ważność zaświadczenia uzyskane w latach 2007, 2008, 2009, 2010. Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym (online). Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Koszt kursu wynosi 120 zł. Wpłaty należy dokonać na konto ZO Toruń: 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2022 r. tytułem: "opłata za kurs weterynaryjny + imię i nazwisko myśliwego". Jednocześnie prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres mailowy: zo.torun@pzlow.pl, podając imię, nazwisko, nr PESEL, nr legitymacji oraz potwierdzenie wpłaty. Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie. 
Roman Lewandowski jr - sekretarz Koła, 15-02-2022 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, że tegoroczny kursu dla kandydatów do PZŁ rozpocznie się dnia 5 marca 2022 roku.

W związku z nadal niekorzystną sytuacją epidemiologiczną zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy ZOOM, za wyjątkiem treningów strzeleckich. Opłata za kurs wynosi 1845 zł płatna na konto ZO PZŁ w Toruniu: 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2022 r. tytułem: "opłata za kurs + imię i nazwisko kursanta". Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest terminowe dokonanie wpłaty oraz przesłanie na adres zo.torun@pzlow.pl adresu e-mail kandydata, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs oraz link do zdalnych wykładów. Materiały szkoleniowe w postaci m.in. literatury wspomagającej proces edukacyjny będą do odbioru w siedzibie ZO PZŁ w Toruniu ul. Świętopełka 26 - termin zostanie podany podczas zajęć organizacyjnych.

Harmonogram kursu dostępny jest na stronie https://torun.pzlow.pl/

KONTAKT

PRIVACY POLICY

Copyright © by Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie - All Rights Reserved.